Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Segell Aquí assessorem l'Economia Social

Descripció

La Xarxa d’Ateneus cooperatius va posar en marxa l’any passat el segell “Aquí assessorem l’Economia

Social”. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques.


La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.


Amb el segell unificat  es potencia una imatge renovada i unificada que permet visualitzar fàcilment a les gestories i assessories que hagin obtingut el segell i es permet que les gestories que l'obtenen han cursat els mateixos continguts arreu de Catalunya. El nou segell, que s’ha dissenyat mitjançant un procés creatiu amb un valor social afegit, inclou un QR que dirigeix a l'Ateneu Cooperatiu de referència permetent una identificació ràpida dels atorgats. A més a més, es canvia la denominació dels antics segells, d' "Aquí es Coopera" a "Aquí assessorem l'Economia Social", ampliant així l'abast objectiu de l'expertesa de les gestories i incloent a tota l'ESS dins dels assessors acreditats.

 

Com es pot obtenir el segell?


 Per aconseguir el segell "Aquí assessorem l'Economia Social" s'ha de seguir tota la formació que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social. I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l'objectiu de l'itinerari.

 La formació s'ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d'un nivell tècnic alt amb el qual s'aconsegueix l'expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l'aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d'entitats de l'ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d'altres.

 

#AquiAssessoremL’ESS

 

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió Renovació segell

Sessió conclosa

15 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

En línia

Descripció

SESSIÓ RENOVACIÓ

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per la renovació del Segell sobre
l’Economia Social, Solidària i la fòrmula cooperativa


A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.Sessió 1

Sessió 1. Introducció

Sessió conclosa

20 de setembre de 2022

15:30 - 17:30 H

Lloc

En línia

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #1 INTRODUCCIÓ

 • Introducció al model de negoci cooperatiu

 • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

Sessió 1

Sessió 2. Règim Laboral i Societari

Sessió conclosa

22 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

En línia

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #2 RÈGIM LABORAL I SOCIETARI

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

 • Règim de cotització

Sessió 1

Sessió 3. Règim Econòmic i Comptable

Sessió conclosa

27 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

En línia

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #2 RÈGIM ECONÒMIC I COMPTABLE

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

 • PGC de cooperatives

 • Capital social

 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

 • Transformació, fusió, escissió, liquidació

 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 1

Sessió 4. Règim Fiscal

Sessió conclosa

29 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

En línia

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #4 RÈGIM FISCAL

 • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

 • Cooperatives protegides i especialment protegides

 • Pèrdua de la protecció fiscal

 • Beneficis fiscals de les cooperatives

 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

 • Impost de societats

 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

 • Aplicació del resultat econòmic

 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 1

Sessió 5. Finançament i Recursos econòmics

Sessió conclosa

4 de octubre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

En línia

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell.
A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


SESSIÓ #5 RÈGIM LABORAL I SOCIETARI

 • Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris, Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).

 • Capitalització de l’atur

 • Finançament propi i aliè 

 • Subvencions, presentació a licitacions

 • Certificat digital